Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS
DVMS Co., Ltd

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ngăn xếp (Stack) trong Swift

1. Ngăn xếp(stack) là gì

  • Ngăn xếp là 1 dạng đặc biệt của danh sách liên kết mà việc bổ sung hay loại bỏ 1 phần tử đều thực hiện ở 1 đầu của danh sách gọi là đỉnh.
  • Ngăn xếp có 2 thao tác cơ bản: thêm phần tử vào được gọi là push và loại bỏ phần tử được gọi là pop.
  • Việc loại bỏ phần tử sẽ tiến hành loại bỏ phần tử mới nhất được đưa vào danh sách, chính vì tính chất này mà ngăn xếp còn được gọi là kiểu dữ liệu LIFO(last in first out – Vào sau ra trước)

2. Khởi tạo stack

2.1 . Định nghĩa kiểu dữ liệu stack

  • Vì stack là 1 dạng đặc biệt của danh sách liên kết nên ta có thể dùng kiểu dữ liệu Node đã trình bày ở bài danh sách liên kết để biểu diễn kiểu dữ liệu của stack